معرفی و مشخصات کامل رنو کولیوس ۲۰۱۸ در ایران

بـا بهره گیـری از آخریـن تکنولـوژی کلیـه امکانـات رفاهـی را کـه رنـو بـرای سرنشـینان فراهـم کـرده، در دسـترس شـما خواهـد بــود. در رنــو کولئــوس ۲۰۱۸ دنیــای جدیــدی در انتظــار شماســت. تجربــه غوطــه وری در یــک محیــط آکوســتیک هماننــد حضــور در یـک کنسـرت زنـده را بـا سیسـتم صوتـی پیشـرفته BOSE تجربـه کنیـد.

صفحـه نمایـش TFT روی داشـبورد را تنظیـم و حالـت رانندگـی دلخواهتـان را از بیـن ۵ سیسـتم پیشـنهادی انتخـاب کنیـد.

هارمونـی نـور محیـط در داخـل کابیـن ترکیـب زیبایـی ایجـاد میکنــد. فراتــر برویــد و جهــان بصــری را بــا LINK2-R کــه بــه تبلــت ۸٫۷ اینـچ متصـل شـده جسـتجو کنیـد. کنتـرل کامـل تجهیـزات خــودرو شــامل مولتــی مدیــا، بلوتــوث، رادیــو و سیســتمهای کمکــی را در دســت داشــته باشــید. هنــگام رســیدن بــه مقصــد بــا یــک فشــار ســاده، بــا کلیــد پــارک اتوماتیــک، خــودرو خــود بــه خــود پــارک میشــود. رنــو کولئــوس بــه همــه چالــش هــا پاســخ میدهــد، بــه شــما بهتریـن تکنولـوژی را ارائـه داده و اسـتفاده از آن را برایتـان آسـان میســازد.

کولیوس 2018 2 - معرفی و مشخصات کامل رنو کولیوس 2018 در ایران

آزادی در حرکت:

شـما بـه کولئـوس خـود نزدیـک میشـوید و کولئـوس شـما را میشناسـد. چراغ هـای »Daylight »روشـن شـده و قفـل درهـا و آیینه هــای جانبــی بــاز میشــوند. میخواهیــد ســاک هایتان را داخــل صنــدوق عقــب بگذاریــد؟ از کلیـد راه دور اسـتفاده کنیـد یـا پـای خـود را زیـر سـپر عقـب حرکـت دهید. درب صنـدوق عقـب بـه صـورت اتوماتیک بـاز شـده و تنهـا در عـرض ۵ ثانیـه حجـم ۵۵۰ لیتـری صنـدوق عقــب در اختیارتــان گذاشــته میشــود. فضــای هارمونیــک عقــب مطابــق نیازهــای شــما تغییــر میکنــد. صندلی هــای عقــب بــه منظــور ایجــاد یــک فضــای وســیع، قابلیــت تــا شــدن دارنــد. کولئوس جدید برای زندگی ماجراجویانه طراحی شده است.

کولیوس 2018 1 - معرفی و مشخصات کامل رنو کولیوس 2018 در ایران

جدول مشخصات کامل فنی رنو کولیوس ۲۰۱۸:

جدول مشخصات کامل فنی رنو کولیوس 2018

امکانات و تجهیزات رنو کولیوس ۲۰۱۸:

ABS کمک ترمز اضطراری

• کیسه هوای جلو و جانبی راننده و سرنشین به همراه کیسه هوای پرده ای (۶ عدد)

 • پشت سری قابل تنظیم برای صندلی های جلو و عقب

• پشت سری جلو با تنظیم شیب

• قفل مرکزی

• سیستم نمایشگر باد تایرها

• سیستم کنترل پایداری به همراه سیستم کمک به شروع حرکت در سربالایی (Assist Hill)

• ISOFIX

• LED به کار رفته در آینه های جانبی

• چراغ های روز LED به شکل C

• چراغ LED عقب با طراحی نوین

• چراغ های هالوژن جلو

• چراغ مه شکن جلو با قابلیت چرخش در پیچ جاده

• آیینه های جانبی برقی تاشو همراه با گرمکن

• چراغ های اتوماتیک و سنسور باران

• حالت رانندگی اکو / نشانگر تعویض دنده دستی در حالت اکونومی

کولیوس 2018 6 - معرفی و مشخصات کامل رنو کولیوس 2018 در ایران

• تهویه اتوماتیک دوگانه با کانال هوای سرنشینان عقب

• جاسیگاری و فندک

• کنسول مرکزی متحرک به صورت کشویی

• جا لیوانی خنک شونده

• سنسور پارک عقب و جلو به همراه دوربین دید عقب

• شیشه بالابر جلو و عقب برقی

• خروجی ۱۲ ولتی درکنسول مرکزی و صندوق عقب

• بلوتوث و دکمه فرمان صوتی روی غربیلک فرمان

کروز کنترل و محدود کننده سرعت

• فرمان چرمی

• صندلی های تاشوی عقب با قابلیت تفکیک ۴۰:۶۰ مجهز به کنسول

• ۲ عدد جا لیوانی صندلی های عقب

• آینه عقب الکتروکرومیک اتوماتیک

• سانروف برقی پانورامیک

• صندلی های برقی چرمی مشکی

• کلید هوشمند رنو با بسته شدن درب از راه دور

کولیوس 2018 5 - معرفی و مشخصات کامل رنو کولیوس 2018 در ایران

• اسکید جلو نقره ای

• تزیینات داخلی چرم فابریک مشکی

• هشدار نقطه کور با هشدارحفاظت پهلو

• ترمز دستی الکترونیکی

• چراغ روشنایی محفظه وسط جلویی

• چراغ روشنایی رودری های جلو و عقب

• چراغ های LED کامل (نور پایین و بالا) اتوماتیک

• اتو پارک (Assist Park)

• مانیتور لمسی ۷٫۸ اینچ

• سیستم صوتی BOSE به همراه ۱۳ عدد بلندگو

• داشبورد با چراغ روشنایی محیط

• صندلی های ردیف جلو برقی گرم شونده و خنک شونده

• صندلی های ردیف عقب مجهز به گرمکن

• صندلی برقی راننده با تنظیم گودی کمر

• آنتن کوسه ای

آپشن:

• دسترسی به صندوق عقب با عملکرد سنسور حرکتی با حرکت پا

• صندلی های چرمی مشکی، قهوه ای و یا خاکستری روشن

• چرخ های آلیاژی ۱۸ اینچ ۲ رنگ

رنگ‌بندی رنو کولیوس ۲۰۱۸:

کولیوس 2018 4 - معرفی و مشخصات کامل رنو کولیوس 2018 در ایران

3 نظرات
  1. محمد جواد می گوید

    قیمتش دور و بر ۸۰۰ میلیونه

  2. محمد می گوید

    قیمت کولئوس اروندی ۲۰۱۸ ؟؟؟

  3. جهان می گوید

    سلام… چرا قیمت نزدین؟!…قیمتش چنده؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.