ﺷﺮاﯾﻂ فروش ایران خودرو | شرایط فروش خودرو | دهه فجر 97

ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ۹۷

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮا ﺷﺮاﯾﻂ ، ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ ﺑﻬﻤﻦ ۹۷ روز ۹۷/۱۱/۱۵  تا ۹۷/۱۱/۳۰  و ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪاول ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ذﯾﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮد :

Terms of Sale of Iran Car Terms of Sale Decade of Fajr 97 1 - ﺷﺮاﯾﻂ فروش ایران خودرو | شرایط فروش خودرو | دهه فجر 97 Terms of Sale of Iran Car Terms of Sale Decade of Fajr 97 2 - ﺷﺮاﯾﻂ فروش ایران خودرو | شرایط فروش خودرو | دهه فجر 97 Terms of Sale of Iran Car Terms of Sale Decade of Fajr 97 3 - ﺷﺮاﯾﻂ فروش ایران خودرو | شرایط فروش خودرو | دهه فجر 97

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.