نویسنده:
// دوشنبه , ۱۵ بهمن ۹۷ ساعت ۰۶:۱۱
ﺷﺮاﯾﻂ فروش ایران خودرو | شرایط فروش خودرو | دهه فجر ۹۷

ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ۹۷

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮا ﺷﺮاﯾﻂ ، ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ ﺑﻬﻤﻦ ۹۷ روز ۹۷/۱۱/۱۵  تا ۹۷/۱۱/۳۰  و ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪاول ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ذﯾﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮد :

مقاله های مرتبط

  • مشاهده سایر دسته ها

  •