مرخصی خودروهاى بالاى ۲۵۰۰ سی سی و سفارش آمریکابرای عید امسال آزاد شد.در ضمن شما باید به این موضوع توجه کنید که  مرخصی برای خودروهاى وکالتی امکانپذیر نمیباشد و حضور مالک اصلی خودرو الزامی است.نکته: مرخصی خودروهاى برند آمریکا همچنان ممنوع است.