قیمت باتری خودرو از باتری کوچک تا بزرگ

فالکون

آمپر قیمت ( تومان )

  ۴۵ اتمی

۳۷۰,۰۰۰

  ۵۵ اتمی

۴۸۴,۰۰۰

  ۶۰ اتمی

۵۲۸,۰۰۰

  ۶۲ اتمی

۴۷۰,۰۰۰

  ۶۶ اتمی

۴۹۰,۰۰۰

  ۷۰ اتمی

۵۳۰,۰۰۰

  ۷۵ اتمی

۶۶۰,۰۰۰

  ۸۰ اتمی

۷۵۰,۰۰۰

  ۹۰ اتمی

۸۲۰,۰۰۰

  ۱۰۰ اتمی

۹۳۰,۰۰۰

کابوک

آمپر قیمت ( تومان )

  ۵۵ اتمی

۳۰۲,۰۰۰

  ۶۰ اتمی

۳۳۰,۰۰۰

  ۷۰ اتمی

۳۸۵,۰۰۰

  ۷۴ اتمی

۴۰۷,۰۰۰

سهند

آمپر قیمت ( تومان )

  ۵۰ اتمی

۲۷۵,۰۰۰

  ۵۵ اتمی

۳۰۲,۰۰۰

  ۶۰ اتمی

۳۳۰,۰۰۰

  ۶۶ اتمی

۳۶۳,۰۰۰

  ۷۰ اتمی

۳۸۵,۰۰۰

  ۷۴ اتمی

۴۰۷,۰۰۰

  ۹۰ اتمی

۴۹۵,۰۰۰

  ۹۰ اسیدی

  ۱۰۰ اسیدی

۵۴۰,۰۰۰

  ۱۲۰ اسیدی

۶۰۰,۰۰۰

  ۱۵۰ اسیدی

۷۵۵,۰۰۰

  ۲۰۰ اسیدی

۹۸۰,۰۰۰

هندل

آمپر قیمت ( تومان )

  ۵۵ اتمی

۳۴۶,۰۰۰

  ۶۰ اتمی

۳۷۸,۰۰۰

  ۶۶ اتمی

۴۱۵,۰۰۰

  ۷۰ اتمی

۴۴۱,۰۰۰

  ۷۴ اتمی

۴۶۶,۰۰۰

واریان

آمپر قیمت ( تومان )

  ۷۴ اتمی

۳۷۰,۰۰۰

  ۵۰ اتمی

۲۴۰,۰۰۰

  ۵۵ اتمی

۲۸۸,۰۰۰

  ۶۰ اتمی

۳۱۱,۰۰۰

  ۶۶ اتمی

۳۳۹,۰۰۰

نیرو (صبا باطری)

آمپر قیمت ( تومان )

  ۵۰ اسیدی

۲۵۰,۰۰۰

  ۵۵ اسیدی

۲۸۰,۰۰۰

  ۶۰ اسیدی

۳۰۰,۰۰۰

  ۶۶ اسیدی

۳۳۰,۰۰۰

  ۷۰ اسیدی

۳۵۰,۰۰۰

  ۷۴ اسیدی

۳۷۰,۰۰۰

  ۸۰ اسیدی

  ۸۸ اسیدی

۴۳۰,۰۰۰

  ۹۰ اسیدی

۴۳۰,۰۰۰

  ۱۰۰ اسیدی

۴۶۰,۰۰۰

  ۱۲۰ اسیدی

۵۸۰,۰۰۰

  ۱۵۰ اسیدی

۷۱۰,۰۰۰

  ۱۷۰ اسیدی

  ۲۰۰ اسیدی

۹۳۰,۰۰۰

  ۵۰ اتمی

۲۶۵,۰۰۰

  ۵۵ اتمی

۲۹۰,۰۰۰

  ۶۰ اتمی

۳۱۰,۰۰۰

  ۶۶ اتمی

۳۴۰,۰۰۰

  ۷۴ اتمی

۳۷۰,۰۰۰

  ۹۰ اتمی

۴۵۰,۰۰۰

  ۲۰۰ اتمی

پوما .دلکور . سین . شارک . رویال

آمپر قیمت ( تومان )

  ۳۵

  ۳۵ پوما

۳۶۰,۰۰۰

  ۴۵

  ۴۵ پوما

۴۷۰,۰۰۰

  ۵۵

۴۹۱,۰۰۰

  ۶۰

۵۳۸,۰۰۰

  ۶۲

۵۷۰,۰۰۰

  ۶۵

  ۶۶

۶۰۰,۰۰۰

  ۷۰

۶۳۱,۰۰۰

  ۷۴

۶۷۰,۰۰۰

  ۸۰

  ۸۸

۷۸۰,۰۰۰

  ۹۰

۸۱۷,۰۰۰

  ۱۰۰

۹۱۰,۰۰۰

  ۱۲۰

۱,۰۹۰,۰۰۰

  ۱۵۰

۱,۳۵۰,۰۰۰

  ۱۶۰

  ۱۷۰

  ۱۸۰

  ۲۰۰

۱,۷۷۰,۰۰۰

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )

  ۳۵

۲۹۰,۰۰۰

  ۴۵

۳۲۰,۰۰۰

  ۵۵

۳۵۰,۰۰۰

  ۶۰

۳۷۰,۰۰۰

  ۶۲

  ۶۶

۴۰۰,۰۰۰

  ۷۰

۴۳۰,۰۰۰

  ۷۴

۴۵۰,۰۰۰

  ۸۸

۵۲۰,۰۰۰

  ۹۰

  ۱۰۰

۵۸۰,۰۰۰

  ۱۲۰

۷۵۰,۰۰۰

  ۱۵۰

۸۲۰,۰۰۰

  ۱۶۰

  ۱۹۰

۱,۰۴۰,۰۰۰

  ۲۰۰

اوربیتال (سپاهان)

آمپر قیمت ( تومان )

  ۳۵ ( اتمی )

۲۷۰,۰۰۰

  ۴۵ ( اتمی )

۳۰۰,۰۰۰

  ۵۰ ( اتمی )

۳۰۰,۰۰۰

  ۵۵ ( اتمی )

۳۲۰,۰۰۰

  ۶۰ ( اتمی )

۳۴۰,۰۰۰

  ۶۶ ( اتمی )

۳۷۰,۰۰۰

  ۷۰ ( اتمی )

۳۹۰,۰۰۰

  ۷۴ ( اتمی )

۴۱۰,۰۰۰

  ۸۸ ( اتمی )

۴۸۰,۰۰۰

  ۱۰۰ ( اتمی )

۵۴۰,۰۰۰

  ۱۲۰ ( اتمی )

۷۲۰,۰۰۰

  ۱۵۰ ( اتمی )

۷۷۵,۰۰۰

  ۱۷۰ ( اتمی )

۸۷۰,۰۰۰

  ۱۹۰ ( اتمی )

۹۷۰,۰۰۰

  ۲۰۰ ( اتمی )

۱,۰۰۰,۰۰۰

اتمیک

آمپر قیمت ( تومان )

  ۴۵ اتمی

۳۰۰,۰۰۰

  ۳۵ اتمی

۲۷۰,۰۰۰

  ۵۰ اتمی

۳۰۰,۰۰۰

  ۵۵ اتمی

۳۲۰,۰۰۰

  ۶۰ اتمی

۳۴۰,۰۰۰

  ۶۶ اتمی

۳۷۰,۰۰۰

  ۷۰ اتمی

۳۹۰,۰۰۰

  ۷۴ اتمی

۴۱۰,۰۰۰

  ۸۸ اتمی

۴۸۰,۰۰۰

  ۱۰۰ اتمی

۵۴۰,۰۰۰

  ۱۵۰ اتمی

۷۹۰,۰۰۰

  ۱۹۰ اتمی

۹۷۰,۰۰۰

برنا

آمپر قیمت ( تومان )

  ۳۵

۲۷۰,۰۰۰

  ۴۵

۳۲۲,۰۰۰

  ۵۰

۳۳۰,۰۰۰

  ۵۵

۳۴۶,۰۰۰

  ۶۰

۳۷۸,۰۰۰

  ۶۲

  ۶۶

۴۱۵,۰۰۰

  ۷۰

۴۴۱,۰۰۰

  ۷۴

۴۶۶,۰۰۰

  ۸۰

  ۸۸

  ۹۰

  ۱۰۰

  ۱۲۰

  ۱۵۰

  ۲۰۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.