شرایط فروش اعتباری و نقد محصولات کیا و هیوندای مدل ۲۰۱۷ توسط عظیم خودرو

فروش اعتباری و نقد محصولات کیا و هیوندای مدل ۲۰۱۷ توسط عظیم خودرو

شرایط فروش نقد

مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
سود مشارکتسود انصرافخدمات کارگزاری نقدیپیش پرداخت مرحله دوم (بر اساس ۱۸۰ روز)قیمت تمام شده (بر اساس ۱۸۰ روز)
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن ﺗﮏ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ دو اﯾﺮﺑﮓ
HYUNDAI Tucson Low Option
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۱۵,۱۲۱,۴۷۹۷۰۲,۱۴۷,۹۴۵۱,۵۱۲,۱۴۷,۹۴۵
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن دو دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻓﻮل
HYUNDAI Tucson Full Option
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۱۷,۲۶۸,۳۵۶۸۰۱,۸۳۵,۶۱۶۱,۷۲۶,۸۳۵,۶۱۶
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ ﻓﻮل ﺗﮏ رادار
HYUNDAI Santafe Full Option
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۱۹,۹۷۵,۲۸۸۹۲۷,۵۲۸,۷۶۷۱,۹۹۷,۵۲۸,۷۶۷
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ ﺳﻮﭘﺮ ﻓﻮل
HYUNDAI Santafe Superfull
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۲۱,۴۶۸,۷۶۷۹۹۶,۸۷۶,۷۱۲۲,۱۴۶,۸۷۶,۷۱۲
ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﱰا
HYUNDAI Elantra
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۱۳,۳۴۷,۹۷۳۶۱۹,۷۹۷,۲۶۰۱,۳۳۴,۷۹۷,۲۶۰
ﮐﯿﺎ اﭘﺘﯿما ﻧﯿﻮ ﻓﯿﺲ
KIA Optima New Face
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۱۶,۸۰۱,۶۴۴۷۸۰,۱۶۴,۳۸۴۱,۶۸۰,۱۶۴,۳۸۴
GT line کیا اپتیما
KIA Optima GT Line
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۱۸,۲۰۱,۷۸۱۸۴۵,۱۷۸,۰۸۲۱,۸۲۰,۱۷۸,۰۸۲
ﮐﯿﺎ ﴎاﺗﻮ
KIA Cerato
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۱۳,۳۴۷,۹۷۳۶۱۹,۷۹۷,۲۶۰۱,۳۳۴,۷۹۷,۲۶۰
ﮐﯿﺎ ﺳﻮرﻧﺘﻮ
KIA Sorento
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۲۱,۰۰۲,۰۵۵۹۷۵,۲۰۵,۴۷۹۲,۱۰۰,۲۰۵,۴۷۹

شرایط فروش اعتباری 

مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
سود مشارکتسود انصرافپیش پرداخت مرحله دوم (بر اساس ۱۸۰ روز)خدماتجمع کل اقساط۶ ماه۱۲ ماه
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن ﺗﮏ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ دو اﯾﺮﺑگ
HYUNDAI Tucson Low Option
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۵۴,۱۴۷,۹۴۵۶۴,۸۰۰,۰۰۰۸۳۷,۵۴۰,۰۰۰۱۲۵,۰۱۰,۰۰۰۶۹,۷۹۵,۰۰۰
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن دو دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻓﻮل
HYUNDAI Tucson Full Option
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۶۱,۸۳۵,۶۱۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰۹۵۶,۴۵۰,۰۰۰۱۴۲,۷۵۸,۳۳۳۷۹,۷۰۴,۱۶۷
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ ﻓﻮل ﺗﮏ رادار
HYUNDAI Santafe Full Option
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۷۱,۵۲۸,۷۶۷۸۵,۶۰۰,۰۰۰۱,۱۰۶,۳۸۰,۰۰۰۱۶۵,۱۳۶,۶۶۷۹۲,۱۹۸,۳۳۳
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ ﺳﻮﭘﺮ ﻓﻮل
HYUNDAI Santafe Superfull
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۷۶,۸۷۶,۷۱۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۸۹,۱۰۰,۰۰۰۱۷۷,۴۸۳,۳۳۳۹۹,۰۹۱,۶۶۷
ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﱰا
HYUNDAI Elantra
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۴۷,۷۹۷,۲۶۰۵۷,۲۰۰,۰۰۰۷۳۹,۳۱۰,۰۰۰۱۱۰,۳۴۸,۳۳۳۶۱,۶۰۹,۱۶۷
ﮐﯿﺎ اﭘﺘﯿما ﻧﯿﻮ ﻓﯿﺲ
KIA Optima New Face
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۶۰,۱۶۴,۳۸۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰۹۳۰,۶۰۰,۰۰۰۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰۷۷,۵۵۰,۰۰۰
GT line کیا اپتیما
KIA Optima GT Line
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۶۵,۱۷۸,۰۸۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۸,۱۵۰,۰۰۰۱۵۰,۴۷۵,۰۰۰۸۴,۰۱۲,۵۰۰
ﮐﯿﺎ ﴎاﺗﻮ
KIA Cerato
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۴۷,۷۹۷,۲۶۰۵۷,۲۰۰,۰۰۰۷۳۹,۳۱۰,۰۰۰۱۱۰,۳۴۸,۳۳۳۶۱,۶۰۹,۱۶۷
ﮐﯿﺎ ﺳﻮرﻧﺘﻮ
KIA Sorento
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷%۲۲%۷۵,۲۰۵,۴۷۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۳,۲۵۰,۰۰۰۱۷۳,۶۲۵,۰۰۰۹۶,۹۳۷,۵۰۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.