شرایط فروش اعتباری و نقد محصولات کیا و هیوندای مدل ۲۰۱۷ توسط عظیم خودرو

فروش اعتباری و نقد محصولات کیا و هیوندای مدل ۲۰۱۷ توسط عظیم خودرو

شرایط فروش نقد

مدل و نوع خودرو قیمت خودرو وارداتی پیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
سود مشارکت سود انصراف خدمات کارگزاری نقدی پیش پرداخت مرحله دوم (بر اساس ۱۸۰ روز) قیمت تمام شده (بر اساس ۱۸۰ روز)
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن ﺗﮏ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ دو اﯾﺮﺑﮓ
HYUNDAI Tucson Low Option
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۱۵,۱۲۱,۴۷۹ ۷۰۲,۱۴۷,۹۴۵ ۱,۵۱۲,۱۴۷,۹۴۵
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن دو دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻓﻮل
HYUNDAI Tucson Full Option
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۱۷,۲۶۸,۳۵۶ ۸۰۱,۸۳۵,۶۱۶ ۱,۷۲۶,۸۳۵,۶۱۶
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ ﻓﻮل ﺗﮏ رادار
HYUNDAI Santafe Full Option
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۱۹,۹۷۵,۲۸۸ ۹۲۷,۵۲۸,۷۶۷ ۱,۹۹۷,۵۲۸,۷۶۷
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ ﺳﻮﭘﺮ ﻓﻮل
HYUNDAI Santafe Superfull
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۲۱,۴۶۸,۷۶۷ ۹۹۶,۸۷۶,۷۱۲ ۲,۱۴۶,۸۷۶,۷۱۲
ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﱰا
HYUNDAI Elantra
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۱۳,۳۴۷,۹۷۳ ۶۱۹,۷۹۷,۲۶۰ ۱,۳۳۴,۷۹۷,۲۶۰
ﮐﯿﺎ اﭘﺘﯿما ﻧﯿﻮ ﻓﯿﺲ
KIA Optima New Face
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۱۶,۸۰۱,۶۴۴ ۷۸۰,۱۶۴,۳۸۴ ۱,۶۸۰,۱۶۴,۳۸۴
GT line کیا اپتیما
KIA Optima GT Line
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۱۸,۲۰۱,۷۸۱ ۸۴۵,۱۷۸,۰۸۲ ۱,۸۲۰,۱۷۸,۰۸۲
ﮐﯿﺎ ﴎاﺗﻮ
KIA Cerato
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۱۳,۳۴۷,۹۷۳ ۶۱۹,۷۹۷,۲۶۰ ۱,۳۳۴,۷۹۷,۲۶۰
ﮐﯿﺎ ﺳﻮرﻧﺘﻮ
KIA Sorento
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۲۱,۰۰۲,۰۵۵ ۹۷۵,۲۰۵,۴۷۹ ۲,۱۰۰,۲۰۵,۴۷۹

شرایط فروش اعتباری 

مدل و نوع خودرو قیمت خودرو وارداتی پیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
سود مشارکت سود انصراف پیش پرداخت مرحله دوم (بر اساس ۱۸۰ روز) خدمات جمع کل اقساط ۶ ماه ۱۲ ماه
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن ﺗﮏ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ دو اﯾﺮﺑگ
HYUNDAI Tucson Low Option
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۵۴,۱۴۷,۹۴۵ ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ ۸۳۷,۵۴۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۱۰,۰۰۰ ۶۹,۷۹۵,۰۰۰
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن دو دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻓﻮل
HYUNDAI Tucson Full Option
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۶۱,۸۳۵,۶۱۶ ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۶,۴۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۷۵۸,۳۳۳ ۷۹,۷۰۴,۱۶۷
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ ﻓﻮل ﺗﮏ رادار
HYUNDAI Santafe Full Option
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۷۱,۵۲۸,۷۶۷ ۸۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۶,۳۸۰,۰۰۰ ۱۶۵,۱۳۶,۶۶۷ ۹۲,۱۹۸,۳۳۳
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ ﺳﻮﭘﺮ ﻓﻮل
HYUNDAI Santafe Superfull
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۷۶,۸۷۶,۷۱۲ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۸۹,۱۰۰,۰۰۰ ۱۷۷,۴۸۳,۳۳۳ ۹۹,۰۹۱,۶۶۷
ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﱰا
HYUNDAI Elantra
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۴۷,۷۹۷,۲۶۰ ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ ۷۳۹,۳۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۳۴۸,۳۳۳ ۶۱,۶۰۹,۱۶۷
ﮐﯿﺎ اﭘﺘﯿما ﻧﯿﻮ ﻓﯿﺲ
KIA Optima New Face
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۶۰,۱۶۴,۳۸۴ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۰,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰ ۷۷,۵۵۰,۰۰۰
GT line کیا اپتیما
KIA Optima GT Line
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۶۵,۱۷۸,۰۸۲ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۸,۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۴۷۵,۰۰۰ ۸۴,۰۱۲,۵۰۰
ﮐﯿﺎ ﴎاﺗﻮ
KIA Cerato
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۴۷,۷۹۷,۲۶۰ ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ ۷۳۹,۳۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۳۴۸,۳۳۳ ۶۱,۶۰۹,۱۶۷
ﮐﯿﺎ ﺳﻮرﻧﺘﻮ
KIA Sorento
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۲۲% ۷۵,۲۰۵,۴۷۹ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۳,۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۳,۶۲۵,۰۰۰ ۹۶,۹۳۷,۵۰۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.