شرایط فروش اطلس خودرو ویژه دی ماه 95

نام و مشخصات فنی و تجهیزات اضافی قیمت نقدی/ بدون مالیات بر ارزش افزوده
(ریال)
نوع قرارداد فروش میزان پیش پرداخت (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال) زمان تحویل
(روز کاری)
نام مشخصات چگونگی پرداخت تعداد اقساط ماهانه مبلغ هر قسط مالیات بر ارزش افزوده بیمه بدنه
یک ساله
جمع کل پرداخت های نقدی و اقساطی
SORENTO UM A/T
سورنتو اتوماتیک
EURO 6
مدل ۲۰۱۶ ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱۷۷,۵۹۸,۷۱۰ ۲,۳۰۲,۵۹۸,۷۱۰ ۳۰
حجم موتور (cc) ۲۴۰۰ اعتباری ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱۲ ۹۷,۴۲۰,۰۰۰ ۱۹۰,۵۶۲,۳۱۰ ۲۵,۵۷۱,۴۰۰
۲,۴۸۵,۱۷۳,۷۱۰
قدرت موتور (HP) ۱۸۸ ۱۸ ۶۸,۸۷۲,۰۰۰ ۱۹۶,۹۲۱,۳۵۰
 ۲,۵۶۲,۱۸۸,۷۵۰
نوع موتور GDI ۲۴ ۵۴,۷۰۶,۰۰۰ ۲۰۳,۵۱۳,۶۷۰
 ۲,۶۴۲,۰۲۹,۰۷۰
تعداد سیلندر ۴ ۳۰ ۴۶,۲۹۲,۰۰۰ ۲۱۰,۳۳۷,۱۱۰
 ۲,۷۲۴,۶۶۸,۵۱۰
تجهیزات(لطفا کلیک نمایید) ۳۶ ۴۰,۷۵۴,۰۰۰ ۲۱۷,۳۹۱,۶۷۰
 ۲,۸۱۰,۱۰۷,۰۷۰
OPTIMA JF GT LINE A/T
اپتیما جی اف اتوماتیک
EURO 6
مدل ۲۰۱۶ ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱۴۰,۲۸۵,۸۴۵ ۱,۸۲۰,۲۸۵,۸۴۵ ۳۰
حجم موتور (cc) ۲۴۰۰ اعتباری ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱۲ ۷۸,۸۸۷,۰۰۰ ۱۵۰,۷۸۳,۸۰۵ ۲۰,۲۱۶,۴۴۸
 ۱,۹۶۷,۶۴۴,۲۵۳
قدرت موتور (HP) ۱۷۲ ۱۸ ۵۵,۷۶۹,۰۰۰ ۱۵۵,۹۳۱,۶۲۵
 ۲,۰۲۹,۹۹۰,۰۷۳
نوع موتور MPI ۲۴ ۴۴,۲۹۸,۰۰۰ ۱۶۱,۲۶۹,۵۲۵
 ۲,۰۹۴,۶۳۷,۹۷۳
تعداد سیلندر ۴ ۳۰ ۳۷,۴۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۷۹۵,۳۴۵
 ۲,۱۶۱,۵۶۱,۷۹۳
تجهیزات(لطفا کلیک نمایید) ۳۶ ۳۳,۰۰۱,۰۰۰ ۱۷۲,۵۰۹,۰۸۵
 ۲,۲۳۰,۷۶۱,۵۳۳
CERATO YD 4D A/T
سراتو ۴ درب اتوماتیک
EURO 5
مدل ۲۰۱۶ ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱۰۴,۴۱۶,۹۷۴ ۱,۳۶۹,۴۱۶,۹۷۴ ۳۰
حجم موتور (cc) ۲۰۰۰ اعتباری ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱۲ ۵۸,۴۵۲,۰۰۰ ۱۱۲,۱۹۵,۱۳۴ ۱۵,۲۲۲,۵۰۴
 ۱,۴۷۸,۸۴۱,۶۳۸
قدرت موتور (HP) ۱۵۸ ۱۸ ۴۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱۱۶,۰۱۰,۲۳۴
 ۱,۵۲۵,۰۴۶,۷۳۸
نوع موتور MPI ۲۴ ۳۲,۸۲۳,۰۰۰ ۱۱۹,۹۶۴,۶۵۴
 ۱,۵۷۲,۹۳۹,۱۵۸
تعداد سیلندر ۴ ۳۰ ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ ۱۲۴,۰۵۹,۴۷۴
 ۱,۶۲۲,۵۳۱,۹۷۸
تجهیزات(لطفا کلیک نمایید) ۳۶ ۲۴,۴۵۲,۰۰۰ ۱۲۸,۲۹۱,۴۵۴
 ۱,۶۷۳,۷۸۵,۹۵۸
RIO 4D A/T
ریو ۴ درب اتوماتیک
EURO 5
مدل ۲۰۱۶ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۸۱,۲۹۸,۱۰۹ ۱,۰۷۱,۲۹۸,۱۰۹ ۳۰
حجم موتور (cc) ۱۴۰۰ اعتباری ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱۲ ۵۱,۳۲۴,۰۰۰ ۸۸,۱۲۸,۰۲۹ ۱۱,۹۱۳,۲۶۴
 ۱,۱۶۵,۹۲۹,۲۹۳
قدرت موتور (HP) ۱۰۹ ۱۸ ۳۶,۲۸۴,۰۰۰ ۹۱,۴۷۸,۱۸۹
 ۱,۲۰۶,۵۰۳,۴۵۳
نوع موتور MPI ۲۴ ۲۸,۸۲۱,۰۰۰ ۹۴,۹۵۱,۴۶۹
 ۱,۲۴۸,۵۶۸,۷۳۳
تعداد سیلندر ۴ ۳۰ ۲۴,۳۸۸,۰۰۰ ۹۸,۵۴۵,۷۰۹
 ۱,۲۹۲,۰۹۸,۹۷۳
تجهیزات(لطفا کلیک نمایید) ۳۶ ۲۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱۰۲,۲۶۰,۹۰۹
 ۱,۳۳۷,۰۹۴,۱۷۳
RIO 5D A/T
ریو ۵ درب اتوماتیک
EURO 5
مدل ۲۰۱۶ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۸۱,۲۷۷,۴۸۵ ۱,۰۷۱,۲۷۷,۴۸۵ ۳۰
حجم موتور (cc) ۱۴۰۰ اعتباری ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱۲ ۵۱,۳۲۴,۰۰۰ ۸۸,۱۰۷,۴۰۵ ۱۱,۹۱۳,۲۶۴
 ۱,۱۶۵,۹۰۸,۶۶۹
قدرت موتور (HP) ۱۰۹ ۱۸ ۳۶,۲۸۴,۰۰۰ ۹۱,۴۵۷,۵۶۵
 ۱,۲۰۶,۴۸۲,۸۲۹
نوع موتور MPI ۲۴ ۲۸,۸۲۱,۰۰۰ ۹۴,۹۳۰,۸۴۵
 ۱,۲۴۸,۵۴۸,۱۰۹
تعداد سیلندر ۴ ۳۰ ۲۴,۳۸۸,۰۰۰ ۹۸,۵۲۵,۰۸۵
 ۱,۲۹۲,۰۷۸,۳۴۹
تجهیزات(لطفا کلیک نمایید) ۳۶ ۲۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱۰۲,۲۴۰,۲۸۵
 ۱,۳۳۷,۰۷۳,۵۴۹
PICANTO A/T
پیکانتو اتوماتیک
EURO 6
مدل ۲۰۱۶ ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۵۶,۹۷۳,۸۲۳ ۷۵۱,۹۷۳,۸۲۳ ۳۰
حجم موتور (cc) ۱۲۵۰ اعتباری ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱۲ ۳۴,۶۹۱,۰۰۰ ۶۱,۵۹۰,۱۰۳ ۸,۳۶۳,۳۵۲
  ۸۱۶,۲۴۵,۴۵۵
قدرت موتور (HP) ۸۵ ۱۸ ۲۴,۵۲۵,۰۰۰ ۶۳,۸۵۴,۳۲۳
 ۸۴۳,۶۶۷,۶۷۵
نوع موتور MPI ۲۴ ۱۹,۴۸۱,۰۰۰ ۶۶,۲۰۲,۷۸۳
  ۸۷۲,۱۱۰,۱۳۵
تعداد سیلندر ۴ ۳۰ ۱۶,۴۸۵,۰۰۰ ۶۸,۶۳۳,۳۲۳
    ۹۰۱,۵۴۶,۶۷۵
تجهیزات(لطفا کلیک نمایید) ۳۶ ۱۴,۵۱۲,۰۰۰ ۷۱,۱۴۲,۷۰۳
    ۹۳۱,۹۳۸,۰۵۵

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.