قیمت تمامی مدل های خودرو بی ام دبلیو در دبی امارات

قیمت تمامی مدل های بی ام و ۲۰۱۶ در امارات ( BMW Price in UAE )

در ادامه می توانید قیمت تمامی مدل های بی ام و ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶  موجود در نمایندگی این خودرو در امارات را شاهد باشید ، قیمت ها تمامی مدل ها با اپشن های مختلف و به صورت جداگانه در سه بخش سواری ، شاسی بلند و هاچ بک دسته بندی شده اند که امیدواریم مورد استقبال شما عزیزان قرار بگیرید . ضمنا قیمت بر حسب درهم هستند .

قیمت تمامی خودرو های بی ام و مدل  ۲۰۱۶

 
قیمت تمامی مدل های بی ام دبلیو BMW  درامارات  به درهم  
نام خودرو قیمت   (درهم) کلاس خودرو سری
                                                                       بی ام دبلیو سری ۱
 ۱۱۶i ۱۲۵,۰۰۰ هاچ بک سری ۱
 ۱۱۸i هاچ بک سری ۱
 ۱۲۵i هاچ بک سری ۱
۱۳۵i M ۲۲۵,۰۰۰ هاچ بک سری ۱
                                                                      بی ام دبلیو سری ۲
 ۲۱۸i ۱۵۸,۰۰۰ هاچ بک سری ۲
 ۲۲۵i ۱۹۷,۰۰۰ هاچ بک سری ۲
۲۲۰i ۱۸۴,۰۰۰ کانورتیبل سری ۲
۲۲۸i ۲۱۲,۰۰۰ کانورتیبل سری ۲
m235i ۲۳۹,۰۰۰ کانورتیبل سری ۲
۲۲۰i ۱۷۵,۰۰۰ کوپه سری ۲
M235i ۲۳۵,۰۰۰ کوپه سری ۲
                                                                     بی ام دبلیو سری ۳
بی ام دبلیو ۳۱۶i ۱۳۲,۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو ۳۲۰i ۱۶۳,۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو ۳۲۸i ۱۸۲,۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو ۳۳۵i ۲۴۴,۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو M3 ۳۸۵.۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو ۳۲۰i  گرانتریسمو ۱۸۹,۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو ۳۲۸i  گرانتریسمو ۲۰۹,۰۰۰ سواری سری ۳
                                                                      بی ام دبلیو سری ۴
 ۴۲۰i ۱۹۱,۰۰۰ کوپه سری ۴
 ۴۲۸i ۲۳۵,۰۰۰ کانورتیبل سری ۴
 ۴۳۵i ۲۸۵,۰۰۰ کانورتیبل سری ۴
 ۴۲۸i ۲۲۲,۰۰۰ کوپه سری ۴
۴۳۵i ۲۶۷,۰۰۰ کوپه سری ۴
 ۴۲۰i ۱۹۵,۰۰۰ گرند کوپه سری ۴
۴۲۸i ۲۱۵,۰۰۰ گرند کوپه سری ۴
۴۳۵i ۲۵۹,۰۰۰ گرند کوپه سری ۴
                                                                      بی ام دبلیو سری ۵
بی ام دبلیو ۵۲۰i ۱۹۶,۰۰۰ سواری سری ۵
بی ام دبلیو ۵۲۸i ۲۶۵,۰۰۰ سواری سری ۵
 ۵۳۵i ۳۰۰,۰۰۰ سواری سری ۵
 ۵۵۰i ۳۵۵,۰۰۰ سواری سری ۵
MF سواری سری ۵
 ۵۳۵i گرانتریسمو

۳۱۰,۰۰۰

سواری سری ۵
۵۵۰i گرانتریسمو سواری سری ۵
 ۵۲۸i گرانتریسمو ۲۷۰,۰۰۰ سواری سری ۵
                                                                      بی ام دبلیو سری ۶
 ۶۴۰i ۳۸۵,۰۰۰ کانورتیبل سری ۶
 ۶۵۰i ۴۸۲,۰۰۰ کانورتیبل سری ۶
۶۴۰i ۳۹۶,۰۰۰ کوپه سری ۶
۶۵۰i ۴۳۰,۰۰۰   کوپه سری ۶
 M6 کوپه سری ۶
 ۶۴۰i گران کوپه ۳۳۹,۰۰۰ کوپه سری ۶
 ۶۵۰i گران کوپه ۵۴۵,۰۰۰ کوپه سری ۶
۶۴۰i کابریولت کروک سری ۶
 ۶۵۰i کابریولت سواری سری ۶
                                                                       بی ام دبلیو سری ۷
۷۳۰ Li ۳۳۵,۰۰۰ سواری سری ۷
۷۴۰ Li ۳۶۹,۰۰۰ سواری سری ۷
 ۷۵۰ Li ۵۰۵,۰۰۰ سواری سری ۷
۷۶۰ Li ۷۵۰,۰۰۰ سواری سری ۷
                                                                  بی ام دبلیو سری ایکس
۱۸i ۱۵۴,۰۰۰ هاچ بک   سری ایکس ۱
۲۸i ۲۷۵,۰۰۰ هاچ بک   سری ایکس ۳
۳۵i ۲۸۴,۰۰۰ هاچ بک   سری ایکس ۳
۲۰i

TBA

سواری   سری ایکس ۴
۲۸i ۲۹۰,۰۰۰ سواری   سری ایکس ۴
۳۵i ۲۷۹,۰۰۰ سواری   سری ایکس ۴
۳۵i ۳۱۰,۰۰۰ SUV   سری ایکس ۵
۵۰i ۳۹۵,۰۰۰ SUV   سری ایکس ۵
۳۵i ۳۳۰,۰۰۰ SUV   سری ایکس ۶
۵۰i ۴۰۵,۰۰۰ SUV   سری ایکس ۶
                                                                  بی ام دبلیو سری زد
۱۸i ۱۸۰,۰۰۰ کروک   سری زد ۴
۲۰i ۱۹۵,۰۰۰ کروک   سری زد ۴
۳۵i ۲۶۵,۰۰۰ کروک   سری زد ۴
                                                                  بی ام دبلیو سری ام
M3 3.0T ۳۸۵,۰۰۰ سواری سری ام ۳
M4   ۳.۰T ۴۱۰,۰۰۰ کانورتیبل سری ام ۴
M4   ۳.۰T ۳۹۵,۰۰۰ کوپه سری ام ۴
M5 4.4T   ۵۵۵,۰۰۰ سواری سری ام ۵
M6 4.4T ۶۶۳,۰۰۰ کانورتیبل سری ام ۶
M6   ۴.۴T ۶۲۶,۰۰۰ کوپه سری ام ۶
۱۸i ۶۱۹,۰۰۰ گراندکوپه سری ام ۶
                                                                آی بی ام دبلیو سری
  i8 Plug-in Hybrid ۷۵۰,۰۰۰ هیبرید سری آی ۸

 

قیمت تمامی خودرو های بی ام و مدل  ۲۰۱۵

 
                                                      قیمت تمامی مدل های بی ام دبلیو BMW  درامارات  به درهم  
نام خودرو مدل پایه(درهم) فول آپشن (درهم) کلاس خودرو سری
                                                                       بی ام دبلیو سری ۱
 ۱۱۶i ۹۹.۰۰۰ ۱۲۸.۰۰۰ هاچ بک سری ۱
 ۱۱۸i ۱۳۹.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰ هاچ بک سری ۱
 ۱۲۵i ۱۷۱.۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰ هاچ بک سری ۱
۱۳۵i M ۲۱۰.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰ هاچ بک سری ۱
                                                                      بی ام دبلیو سری ۲
 ۲۲۰i ۱۷۵.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ کوپه سری ۲
 ۲۳۵i M ۲۶۰.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰ کوپه سری ۲

                                                                     بی ام دبلیو سری ۳

بی ام دبلیو ۳۱۶i ۱۲۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو ۳۲۰i ۱۵۵.۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو ۳۲۸i ۱۸۰.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو ۳۳۵i ۲۴۰.۰۰۰ ۲۷۰.۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو M3 ۳۸۵.۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو ۳۲۰i  گرانتریسمو ۱۸۰.۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو ۳۲۸i  گرانتریسمو ۲۰۳.۰۰۰ سواری سری ۳
                                                                      بی ام دبلیو سری ۴
 ۴۲۰i ۱۸۵.۰۰۰ ۲۰۵.۰۰۰ کوپه سری ۴
 ۴۲۸i ۲۰۵.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰ کوپه سری ۴
 ۴۳۵i ۲۵۵.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰ کوپه سری ۴
 ۴۲۸i ۲۴۵.۰۰۰ ۲۵۵.۰۰۰ کروک سری ۴
۴۳۵i ۲۹۰.۰۰۰ ۳۱۰.۰۰۰ کروک سری ۴
                                                                      بی ام دبلیو سری ۵
بی ام دبلیو ۵۲۰i ۲۰۰.۰۰۰ ۲۲۰.۰۰۰ سواری سری ۵
بی ام دبلیو ۵۲۸i ۲۵۰.۰۰۰ ۲۷۰.۰۰۰ سواری سری ۵
 ۵۳۵i ۲۸۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ سواری سری ۵
 ۵۵۰i ۳۴۰.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰ سواری سری ۵
MF ۵۲۷.۰۰۰ سواری سری ۵
 ۵۳۵i گرانتریسمو ۲۹۰.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰ سواری سری ۵
۵۵۰i گرانتریسمو ۳۹۰.۰۰۰ ۴۱۰.۰۰۰ سواری سری ۵
 ۵۲۸i گرانتریسمو ۲۷۰.۰۰۰ سواری سری ۵
                                                                      بی ام دبلیو سری ۶
 ۶۴۰i ۳۶۰.۰۰۰ ۴۲۰.۰۰۰ کوپه سری ۶
 ۶۵۰i ۴۳۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ کوپه سری ۶
 M6 ۶۲۶.۰۰۰ کوپه سری ۶
 ۶۴۰i گران کوپه ۳۶۰.۰۰۰ ۴۰۵.۰۰۰ کوپه سری ۶
 ۶۵۰i گران کوپه ۴۳۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ کوپه سری ۶
۶۴۰i کابریولت ۳۶۰.۰۰۰ ۴۲۰.۰۰۰ کروک سری ۶
 ۶۵۰i کابریولت ۴۷۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ سواری سری ۶
                                                                       بی ام دبلیو سری ۷
۷۳۰ Li ۳۵۰.۰۰۰ ۴۲۰.۰۰۰ سواری سری ۷
۷۴۰ Li ۳۸۵.۰۰۰ ۴۵۰.۰۰۰ سواری سری ۷
 ۷۵۰ Li ۴۶۰.۰۰۰ ۵۲۰.۰۰۰ سواری سری ۷
۷۶۰ Li ۶۹۶.۰۰۰ ۷۵۰.۰۰۰ سواری سری ۷
                                                                    بی ام دبلیو سری ایکس ۱
بX1 ۳۶۰.۰۰۰ ۴۰۵.۰۰۰ کوپه سری ۷
۶۵۰i گران کوپه ۴۳۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ کوپه سری ۶
 ۶۴۰i کابریولت ۳۶۰.۰۰۰ ۴۲۰.۰۰۰ کروک سری ۶
 ۶۵۰i کابریولت ۴۷۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ سواری سری ۶

 

 

114 نظرات
 1. bmw می گوید

  به نظرتون۶۵۰iبخرم یا بنزc250ملی با۶۰۰تومن لطفا بگین

  1. یاسر می گوید

   سلام دوست عزیز من مرسدس e250 فول با پلاک ملی تحویلت میدم ۴۶۰ تومن

 2. سيد محمد می گوید

  سلام و خسته نباشید خدمت برادر بزرگوارمان.
  میخواستم بدونم قیمّت بی آم و ۵٢٨ با کیت ام چقدر میباشد ؟ یا اینکه خود کیت ام چه قیمّت میباشد با تشکر فراوان

 3. hamid می گوید

  سلام لطفا قیمت بی ام و I8 رو بگیذ

  1. محمد احمدی می گوید

   سلام دوست عزیز
   بی ام دبلیو i8 بر اساس اپشن ۶۳۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ درهم متفاوته

   1. امیر آقایی می گوید

    سلام جناب احمدی
    آیا امکان واردات بی ام i8 برای منطقه آزاد اروند هست ؟
    آیا با استفاده از مجوزهای جانبازی میشه برای واردات این خودرو و اخذ پلاک ملی اقدام کرد ؟

    1. محمد احمدی می گوید

     سلام جناب اقایی
     جواب هر دو سوالتون بله هست دوست عزیز

 4. رامین می گوید

  سلام لطفا قیمت BMW 628 رو بگید ممنون میشم

 5. mesout می گوید

  سلام.میخواستم قیمت آلفارومئو جولیتو ۲۰۱۵ رو بدونم بعد اینکه چرا قیمت خودروهای آلفا رو نمیزارید.

  1. ابوالفضل نوری می گوید

   با سلام به کاربر گرامیمسعود جان
   قیمت آلفارومئو جولیتو ۲۰۱۵
   Alfa Romeo Giulietta 1.4T 2015 درهم ۱۲۴,۹۹۵

   Alfa Romeo Giulietta 1.8T 2015 درهم ۱۴۰,۰۰۰

 6. mesout می گوید

  سلام.میخواستم قیمت آلفارومئو جولیتو ۲۰۱۵ رو بدونم بعد اینکه چرا قیمت خودروهای آلفا رو نمیزارید.ممنون

  1. ابوالفضل نوری می گوید

   با سلام به کاربر گرامیمسعود جان
   قیمت آلفارومئو جولیتو ۲۰۱۵
   Alfa Romeo Giulietta 1.4T 2015 درهم ۱۲۴,۹۹۵

   Alfa Romeo Giulietta 1.8T 2015 درهم ۱۴۰,۰۰۰

 7. حسین می گوید

  سلام دوست عزیز میشه یه نمایشگاه یا محل فروش اروندی بالای ۴ سال کارکردبهم معرفی کنید درود برشما وسپاس

 8. mahdi می گوید

  ممنون از وب سایت خوبتون میخواستم بدونم قیمت بی ام دبیلیو مدل۲۲۰i کوپه به قیمت پول ایران درمنطقه ازاد چن درمیاد خواهش میکنم جوااااب بدین

  1. آرمین کامفر می گوید

   سلام دوست عزیز، مدل معمولی با قیمت حدودی ۱۷۵ و فول آن ۲۶۰ میلیون تومان است

   1. mahdi می گوید

    میخوستم بدونم قیمت این ماشین در منطقه ازاد چند درمیاد نه اینکه قیمت کل ان در کل منطقه فقط قیمت ان درمنطقه ازاد چنده
    باتشکراز سایت خوبتان

    1. آرمین کامفر می گوید

     دوست عزیز قیمتی که اعلام کردم قیمت با پلاک اروند بود.

   2. ابي می گوید

    سلام
    کسی میدونه تکلیف ۶ سیلندرهایی که تو گمرک موندن چی میشه؟؟

 9. MILAD می گوید

  آقای احمدی قیمت bmw 520i 2015 فول آپشن چه قدر میشه؟

  1. آرمین کامفر می گوید

   سلام دوست عزیز، فولترین حدود ۳۵۰ میلیون تومان با هزینه پلاک است

   1. آرمین کامفر می گوید

    ۵۲۰i فول = ۲۰۰-۲۲۰ میلیون
    ۵۵۰i فول = ۳۵۰ میلیون

 10. امین می گوید

  سلام هزینه کامل خرید bmw 316 با هزینه پلاک و … چقدر میشه
  هنوزم به سوالم درباره اینکه هزینه کامل بنز cla250 چقدر میشه جواب ندادید راضی نیستم جواب بدین که راضی باشم

  1. امین می گوید

   اقای احمدی لطفا جواب بدین

   1. آرمین کامفر می گوید

    سلام آقا امین، BMW 316i 2015 با کل هزینه های ترخیص ۱۳۷ میلیون حدودا خواهد بود

 11. امین می گوید

  سلام خواهش میکنم جواب منو بدید
  من میخوام یه bmw 32oi یا benz c200 بخرم خواهش میکنم بگید نمایندگی در سطح استان داره که بتونه چیزایی مثل فیلتر هوا یا … برام تعویض کنه بعدش قیمت چیزایی مثل فیلتر هوا که هر چند وقت یبار باید عوض بشه کدومشون ارزونتر میشه ؟

  1. امین می گوید

   یعنی یکی نیست جواب ما رو بده

   1. محمد احمدی می گوید

    سلام امین جان، تا اونجایی که بنده اطلاع دارم در اهواز نمایندگی ندارند دوست عزیز

 12. r.s می گوید

  سلام دوست عزیز. با عرض خسته نباشید آیا امکان وارد کردن خودروی تا ۳ سال کارکرد، از هر کشوری وجود داره؟ مثلا ی بی ام وی ۳۱۶ از آمریکا بحوای وارد کنی مدل ۲۰۱۲ یا ۲۰۱۳ میشه؟

  1. محمد احمدی می گوید

   سلام دوست عزیز خیر

 13. اميررضا می گوید

  سلام لطفا قیمت ۳۲۸i gran torismo و ۳۳۵i gran torismo تمام فول را اگه میشه بدهید.

 14. مریم می گوید

  آقای احمدی تورو خدا جواب منم بده لطفاااااااااااااا . بی ام و z4 ارزونترین مدلش با پلاک ملی چقدر در میاد از امارات وارد کنم؟؟؟؟؟

 15. رضا می گوید

  سلام و خسته نباشید
  قیمت bmw z4 مدل ۲۰۱۵ با گمرک و پلاک یعنی کلا چند در میاد
  با تشکر

 16. رسول می گوید

  سلام. قیمت M3 2015 رو بدید.و میشه بالای ۲۰۰ سی سی وارد کرد؟

  1. امین می گوید

   دوست عزیز قضیه اینکه بالای ۲۵۰۰ سی سی مال پلاک ملی و شما برو کیا سورنتو ۳۶۰۰ بیار کسی کاری بهت نداره فقط با این بخشنامه جدید نمیزارنت پلاک ملیش کنی

 17. vahid می گوید

  salam mohammad jan
  agha mishe shomarato vasam mail koni
  tashakor…

 18. MILAD می گوید

  سلام آقای احمدی ببخشد قیمت bmw x1 مدل فول آپشنش چه قدر میشه؟

  ممنون میشم اگه جواب بدی.

  با تشکر.

 19. محمد می گوید

  من از اینکه به من یکبار پاسخ دادید متشکرم و می خواهم بپرسم ایا این خودرو ها در استان بالاخره ازاد شدند و اینکه از خودسایت شرکت که امکان خرید گذاشتند امکان خرید مطمین هست متشکرم از پاسخگویی شما

 20. علی می گوید

  سلام قیمت بی ام دبلیو سری ۴ کوپه قیمت با پلاک ملی چند در میاد؟؟؟

  1. Sina khan می گوید

   اقای احمدی ماشین به صورت قستی میشود از امارات اورد به منطقه ازاد اروند

   1. محمد احمدی می گوید

    سلام ، خیر دوست عزیز

 21. حسین محمدی می گوید

  سلام و
  لطفا بررسی شود الان میتونم از دبی خودرو ۳۰۰۰ سی سی خریداری کنم و بعدش پلاک اروند بکنم
  این سوال خیلی از مردم است

  1. امین می گوید

   دوست عزیز ماشین با هر میزان مصرفی که بخواید پلاک اروند میتونید وارد کنید ولی بالای ۲۵۰۰ سی سی رو فعلا نمیتونید پلاک ملی کنید

 22. رضا می گوید

  سلام علیکم
  آقای احمدی عزیز به نظر میرسه قیمت های زده شده در سایت برای خودرو های bmw نیاز به اصلاح دارد.
  متشکر میشوم اگه پیگیری بفرمایید.
  طبق آماری که من گرفتم به عنوان نمونه قیمت x3 در اینجا خیلی بیشتر از مقدار واقعی درج شده.
  با تشکر از زحمات بی دریغ شما.

 23. Sina khan می گوید

  اقای محمدی قیمت ب ام وسری۳ گرن توریسمو چه قدره مدل پایه

  1. محمد احمدی می گوید

   سلام سینا جان ، قیمت بی ام دبلیو گرن تریسمو در امارات از ۱۸۰.۰۰۰ درهم شروع میشه دوست عزیز

 24. محمد می گوید

  موتور سیکلت پلاک اروند هم داریم

 25. karimi می گوید

  با سلام، حدود دو هفته قبل بوسیله ایمیل به سایت درخواست استعلام قیمت کرده بودم در مورد بی ام و ۳۲۰i ولی پاسخی دریافت نکردم.

  1. محمد احمدی می گوید

   سلام جناب کریمی ، استعلام قیمت و پاسخگویی فقط در بخش نظرات رو میتونیم رسیدگی کنیم به هرحال عذر میخوام
   قیمتی بین ۱۵۵.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ درهم امارات داره دوست عزیز

 26. بهترین ها در المان می گوید

  لطفا سایت نمایندگی امارات هر ماشین رو هم بزارید که ما مستقیما همونا رو ببینیم اونا بهتر توضیح دادن مثلا مال میتسوبیشی رفتم دیدم محشر بود قیمتاش رو هم کمتر از شما زده بود چون بروز می کنن شما هم امکان سایت نمایندگی را اضاف کنید متشکر از زحمات شما من طردار سایت محشر شما هستم لطفا این امکان رو اضاف کنید
  ————————دمت گرم داداش که این سایت رو راه انداختی————————————-

  1. محمد احمدی می گوید

   سلام دوست عزیز ، ممنون که ما رو راهنمایی می کنید
   بله حق با شماست در حال تغییر و بروزرسانی قیمت ها هستیم و انشالله برای مشخصات خودرو ها هم تغییراتی اساسی خواهیم داشت

 27. پردیس می گوید

  سلام، پایین ترین قیمت برای bmw چقدر است و مربوط به چه مدلی میشه؟؟

 28. Sina khan می گوید

  سلام ببخشید ماشین های اروپایی شاسی بلند با قیمت ۱۸۰ تا، ۲۰۰ میلیون میشه خرید

  1. Sina khan می گوید

   BMW x3x5x6 چه قیت است

 29. جيسون می گوید

  مهدی جان سلام
  میشه لطف کنی بگی با ۷۰تا۷۵میلیون چه ماشینی بهتره بیریم که هم آپشن خوب داشته باشه هم لااقل یه ذره خدماتش (مثل قطعات یا لوازم یدکی)نسبت به بقیه خودروها موجود باشه
  مرسی از لطفت

  1. محمد احمدی می گوید

   سلام دوست عزیز ادرس های زیر رو مشاهده کن دوست عزیز
   قیمت خودروهای تا ۷۵ میلیون تومان
   قیمت خودروهای تا ۵۰ میلیون تومان

 30. هادی می گوید

  با سلام
  چرا مدل BMW X1 رو تو سایت آمریکای BMW زده ۳۱۰۰۰ دلار ، که می شه چیزی حدود ۱۰۰ میلیون به پول ایران، اما قیمت امارات ۱۶۰۰۰۰ درهم هست که می شه حدود ۱۴۰ میلیون تومان به پول ما؟ این همه تفاوت برای چی هست؟
  لینک سایت BMW آمریکا: http://www.bmwusa.com/standard/content/byo/default.aspx?Series=X1

  1. امین می گوید

   به خاطر اینکه قیمت خودرو ها تو امارات از بقیه جاهای دنیا گرونتره و خیلی از کسایی که خودشون ماشین وارد میکنن از کویت ماشین میارن

 31. اکبر می گوید

  په چه تونه خدا دیدیل

 32. مصطفی می گوید

  سلام محمدجانچرا هرچی پایین تر رفتی یه لحاظ سال مثلا z4گرونتر شده۲۰۱۴ارزونتر از ۲۰۱۳وفقط۲۰۱۲ که ارزونتر بوداخه من خودم ۲۷مرداد بازار ابو شقارق در شارجه بودم همین z4مدل۲۰۱۰شو قیمت کردم۸۵۰۰۰درهم بود۷۲میلیون تومن ایرانی بعد سایتتون یه مشکلی که داره قیمت درهمو روزانه اپ دیت نمیکنه امروز ۳شهریوردرهم۸۵۲تومنهlivedata.ir

 33. sina sh می گوید

  سلام میخواستم بپرسم شاسی بلند متوسط و بزرگ از ۱۶۰ تا۱۸۰ میلیون خوب چی هست ممنونم اگر جواب بدید

  1. محمد احمدی می گوید

   سلام سینا جان ، در این رنج قیمت تقریبا هر خودروی شاسی بلندی رو میتونید داشته باشید
   تویوتا پرادو و لندکروزر رو میتونید داشته باشید دوست عزیز
   قیمت تمامی مدل های تویوتا در امارات

 34. sina می گوید

  اقا محمد سلام فرق مزدا۶ ۲.۵ لیتر نیمه فول با فول درچی است ایا مانیتور دارد ایا چراغاش  ال ای دی است  ممنون میشم اگر جواب بدید

 35. علی می گوید

  سلام.
  سایت خیلی خوبی دارید. جای تشکر دارد. دو تا سوال داشتم. هزینه تعرفه پلاک ملی براساس حجم موتور ظاهرا است. درسته؟ درصورت امکان جدول کانل تعرفه برحسب حجم موتور را بگذارید.
  مورد دوم برای پلاک ملی است. آیا با ارائه برگه اسقاط دیگر هزینه ای بابت شماره گذاری نباید داد؟
  واینکه برگه اسقاط باید به نام خود شخص متقاضی باشد؟

  1. محمد احمدی می گوید

   سلام علی جان ، ممنون از لطفت
   بله حجم موتور خودرو و میزان مصرف سوخت خودرو تاثیر زیادی در میزان هزینه اون داره ادرس های زیر رو مشاهده کنید
   تعرفه های واردات خودرو در سال ۹۳
   راهنمای کاربردی واردات خودرو
   هزینه های شماره گذاری با هزینه برگه های اسقاط متفاوت هست ، برگه های اسقاط قابل خرید و فروش هستند و نام شخص خیلی مهم نیست

   1. FARHAD می گوید

    سلام
    میخواستم بدونم قیمت bmw 320i model 2013 و benz c 200 model 2013 صفر چنده ؟ ممنون

    1. آرمین کامفر می گوید

     سلام فرهاد جان، بی ام و ۳۲۰آی ۲۰۱۴ صفر رنج ۱۴۵م و بنز کلاس سی ۲۰۰ سدان رنج ۱۳۷م تومان

 36. amir می گوید

  البته اشتباه گفتم ۸۲۹۰۰ درهم

 37. amir می گوید

  سلام ببخشید یه ماشین سانتافه که ۸۶ درهم هستش بیاد ایران با حساب کردم قیمت پلاک و سند و همه کارهاش چه قدر میشه ؟ بعد یه خودرو پایه رو بایه خودرو فول اپشن چه طوری تشخیص بدیم؟؟؟

  1. آرمین کامفر می گوید

   سلام امیر جان، ریز قیمت تمام مدل های هیوندا سانتافه رو میتونی در لینک زیر دنبال کنی :
   هیوندا سانتافه ۲۰۱۴

  2. محمد احمدی می گوید

   Juma Al Majid Group Building
   Salahuddin Street
   Hor Al Anz Area
   P.O. Box 156
   Dubai – United Arab Emirates

   Tel: +971 4-266-5210
   Fax: +971 4-266-4785
   موسسه جمعه الماجد نماینده هیوندای و کیا در امارات
   اینم یه شماره مستقیم دیگه ۸۰۰۵۴۲۸۲۳

 38. علی فروزان می گوید

  سلام دوست عزیز.اگه واستون امکان داره اپشن ها رو در سه مدل
  پایه…نیمه فول و فول جداگانه واسه هر خودرو ذکر کنید.سایت پر باری دارید.ممنون

  1. محمد احمدی می گوید

   بله علی جان ممنونم از لطفت حتما به زودی این اتفاق خواهد افتاد

   1. شهناز می گوید

    سلام محمد جان قیمت بی ام و X6 به تومان برسه خرمشهر چقدر تموم میشه/؟

    1. آرمین می گوید

     سلام ، قیمت BMW X6 در منطقه با کل هزینه ها حدودا ۲۹۰ میلیون تومان خواهد بود .لازم به ذکر است BMW X6 در دو مدل موتور ۳.۵ و موتور ۵ لیتری عرضه شده که این قیمت احتمال زیاد مربوط به موتور ۳.۵ هست. سوال دیگری داشتید در خدمت هستم.

   2. محمد می گوید

    سلام ماشین های داخلی پلاک اروند داریم؟

    1. محمد احمدی می گوید

     سلام محمد جان ، خیر دوست عزیز

 39. علی فروزان می گوید

  سلام.از این که به سوالات با حوصله جواب میدی و اطلاع رسانی می کنی ممنون.می خواستم بدونم شرکت هایی مثل هیوندا…کیا یا تویوتا تو منطقه اروند نمایندگی نزدن که خدمات بدن؟قرار نیست بزنن؟بازم ممنون

 40. Mahdi می گوید

  سلام ،اگه بشه می خواستم قیمت دقیق دو ماشین bmw 320 ,bmw328 رو بدونم
  هر دواتی أین ماشین ها سری ٣ حساب مشین ولی بأهم تفاوت دارند اگه به موقع به اطلاعم لرسو نید ممنوم میشم

  1. اکبریان پور می گوید

   په چه تونه خدا دیدییل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.