برچسب ها

وزارت صنعت در بستن سامانه ثبت سفارش تخلف کرده است

در اتفاقات اخیر اتهاماتی متوجه برخی مدیران این سازمان است که باید پاسخگو باشند چرا که به علت عملکرد آنان ...