شرایط فروش سایپا | شرایط فروش خودرو | دهه فجر ۹۷

شرایط فروش سایپا | شرایط فروش خودرو | دهه فجر ۹۷

Saipa Sales Terms Terms of Sale Decade of Fajr 97 2 - شرایط فروش سایپا | شرایط فروش خودرو | دهه فجر 97 Saipa Sales Terms Terms of Sale Decade of Fajr 97 1 - شرایط فروش سایپا | شرایط فروش خودرو | دهه فجر 97

  • ﻧﮑﺎت : ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
  • ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر دارای اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ اﻧﺼﺮاﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  • ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ وﺟﻪ در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ روز ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ، ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.