نویسنده:
// دوشنبه , ۱۵ بهمن ۹۷ ساعت ۰۶:۰۲
شرایط فروش سایپا | شرایط فروش خودرو | دهه فجر ۹۷

شرایط فروش سایپا | شرایط فروش خودرو | دهه فجر ۹۷

  • ﻧﮑﺎت : ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
  • ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر دارای اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ اﻧﺼﺮاﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  • ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ وﺟﻪ در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ روز ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ، ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 

مقاله های مرتبط

  • مشاهده سایر دسته ها

  •