قیمت تمامی مدل های خودرو بی ام دبلیو در دبی امارات

قیمت تمامی مدل های بی ام و ۲۰۱۶ در امارات ( BMW Price in UAE )

در ادامه می توانید قیمت تمامی مدل های بی ام و ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶  موجود در نمایندگی این خودرو در امارات را شاهد باشید ، قیمت ها تمامی مدل ها با اپشن های مختلف و به صورت جداگانه در سه بخش سواری ، شاسی بلند و هاچ بک دسته بندی شده اند که امیدواریم مورد استقبال شما عزیزان قرار بگیرید . ضمنا قیمت بر حسب درهم هستند .

قیمت تمامی خودرو های بی ام و مدل  ۲۰۱۶

 
قیمت تمامی مدل های بی ام دبلیو BMW  درامارات  به درهم  
نام خودرو قیمت   (درهم) کلاس خودرو سری
                                                                       بی ام دبلیو سری ۱
 ۱۱۶i ۱۲۵,۰۰۰ هاچ بک سری ۱
 ۱۱۸i هاچ بک سری ۱
 ۱۲۵i هاچ بک سری ۱
۱۳۵i M ۲۲۵,۰۰۰ هاچ بک سری ۱
                                                                      بی ام دبلیو سری ۲
 ۲۱۸i ۱۵۸,۰۰۰ هاچ بک سری ۲
 ۲۲۵i ۱۹۷,۰۰۰ هاچ بک سری ۲
۲۲۰i ۱۸۴,۰۰۰ کانورتیبل سری ۲
۲۲۸i ۲۱۲,۰۰۰ کانورتیبل سری ۲
m235i ۲۳۹,۰۰۰ کانورتیبل سری ۲
۲۲۰i ۱۷۵,۰۰۰ کوپه سری ۲
M235i ۲۳۵,۰۰۰ کوپه سری ۲
                                                                     بی ام دبلیو سری ۳
بی ام دبلیو ۳۱۶i ۱۳۲,۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو ۳۲۰i ۱۶۳,۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو ۳۲۸i ۱۸۲,۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو ۳۳۵i ۲۴۴,۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو M3 ۳۸۵.۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو ۳۲۰i  گرانتریسمو ۱۸۹,۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو ۳۲۸i  گرانتریسمو ۲۰۹,۰۰۰ سواری سری ۳
                                                                      بی ام دبلیو سری ۴
 ۴۲۰i ۱۹۱,۰۰۰ کوپه سری ۴
 ۴۲۸i ۲۳۵,۰۰۰ کانورتیبل سری ۴
 ۴۳۵i ۲۸۵,۰۰۰ کانورتیبل سری ۴
 ۴۲۸i ۲۲۲,۰۰۰ کوپه سری ۴
۴۳۵i ۲۶۷,۰۰۰ کوپه سری ۴
 ۴۲۰i ۱۹۵,۰۰۰ گرند کوپه سری ۴
۴۲۸i ۲۱۵,۰۰۰ گرند کوپه سری ۴
۴۳۵i ۲۵۹,۰۰۰ گرند کوپه سری ۴
                                                                      بی ام دبلیو سری ۵
بی ام دبلیو ۵۲۰i ۱۹۶,۰۰۰ سواری سری ۵
بی ام دبلیو ۵۲۸i ۲۶۵,۰۰۰ سواری سری ۵
 ۵۳۵i ۳۰۰,۰۰۰ سواری سری ۵
 ۵۵۰i ۳۵۵,۰۰۰ سواری سری ۵
MF سواری سری ۵
 ۵۳۵i گرانتریسمو

۳۱۰,۰۰۰

سواری سری ۵
۵۵۰i گرانتریسمو سواری سری ۵
 ۵۲۸i گرانتریسمو ۲۷۰,۰۰۰ سواری سری ۵
                                                                      بی ام دبلیو سری ۶
 ۶۴۰i ۳۸۵,۰۰۰ کانورتیبل سری ۶
 ۶۵۰i ۴۸۲,۰۰۰ کانورتیبل سری ۶
۶۴۰i ۳۹۶,۰۰۰ کوپه سری ۶
۶۵۰i ۴۳۰,۰۰۰   کوپه سری ۶
 M6 کوپه سری ۶
 ۶۴۰i گران کوپه ۳۳۹,۰۰۰ کوپه سری ۶
 ۶۵۰i گران کوپه ۵۴۵,۰۰۰ کوپه سری ۶
۶۴۰i کابریولت کروک سری ۶
 ۶۵۰i کابریولت سواری سری ۶
                                                                       بی ام دبلیو سری ۷
۷۳۰ Li ۳۳۵,۰۰۰ سواری سری ۷
۷۴۰ Li ۳۶۹,۰۰۰ سواری سری ۷
 ۷۵۰ Li ۵۰۵,۰۰۰ سواری سری ۷
۷۶۰ Li ۷۵۰,۰۰۰ سواری سری ۷
                                                                  بی ام دبلیو سری ایکس
۱۸i ۱۵۴,۰۰۰ هاچ بک   سری ایکس ۱
۲۸i ۲۷۵,۰۰۰ هاچ بک   سری ایکس ۳
۳۵i ۲۸۴,۰۰۰ هاچ بک   سری ایکس ۳
۲۰i

TBA

سواری   سری ایکس ۴
۲۸i ۲۹۰,۰۰۰ سواری   سری ایکس ۴
۳۵i ۲۷۹,۰۰۰ سواری   سری ایکس ۴
۳۵i ۳۱۰,۰۰۰ SUV   سری ایکس ۵
۵۰i ۳۹۵,۰۰۰ SUV   سری ایکس ۵
۳۵i ۳۳۰,۰۰۰ SUV   سری ایکس ۶
۵۰i ۴۰۵,۰۰۰ SUV   سری ایکس ۶
                                                                  بی ام دبلیو سری زد
۱۸i ۱۸۰,۰۰۰ کروک   سری زد ۴
۲۰i ۱۹۵,۰۰۰ کروک   سری زد ۴
۳۵i ۲۶۵,۰۰۰ کروک   سری زد ۴
                                                                  بی ام دبلیو سری ام
M3 3.0T ۳۸۵,۰۰۰ سواری سری ام ۳
M4   ۳.۰T ۴۱۰,۰۰۰ کانورتیبل سری ام ۴
M4   ۳.۰T ۳۹۵,۰۰۰ کوپه سری ام ۴
M5 4.4T   ۵۵۵,۰۰۰ سواری سری ام ۵
M6 4.4T ۶۶۳,۰۰۰ کانورتیبل سری ام ۶
M6   ۴.۴T ۶۲۶,۰۰۰ کوپه سری ام ۶
۱۸i ۶۱۹,۰۰۰ گراندکوپه سری ام ۶
                                                                آی بی ام دبلیو سری
  i8 Plug-in Hybrid ۷۵۰,۰۰۰ هیبرید سری آی ۸

 

قیمت تمامی خودرو های بی ام و مدل  ۲۰۱۵

 
                                                      قیمت تمامی مدل های بی ام دبلیو BMW  درامارات  به درهم  
نام خودرو مدل پایه(درهم) فول آپشن (درهم) کلاس خودرو سری
                                                                       بی ام دبلیو سری ۱
 ۱۱۶i ۹۹.۰۰۰ ۱۲۸.۰۰۰ هاچ بک سری ۱
 ۱۱۸i ۱۳۹.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰ هاچ بک سری ۱
 ۱۲۵i ۱۷۱.۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰ هاچ بک سری ۱
۱۳۵i M ۲۱۰.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰ هاچ بک سری ۱
                                                                      بی ام دبلیو سری ۲
 ۲۲۰i ۱۷۵.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ کوپه سری ۲
 ۲۳۵i M ۲۶۰.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰ کوپه سری ۲

                                                                     بی ام دبلیو سری ۳

بی ام دبلیو ۳۱۶i ۱۲۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو ۳۲۰i ۱۵۵.۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو ۳۲۸i ۱۸۰.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو ۳۳۵i ۲۴۰.۰۰۰ ۲۷۰.۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو M3 ۳۸۵.۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو ۳۲۰i  گرانتریسمو ۱۸۰.۰۰۰ سواری سری ۳
بی ام دبلیو ۳۲۸i  گرانتریسمو ۲۰۳.۰۰۰ سواری سری ۳
                                                                      بی ام دبلیو سری ۴
 ۴۲۰i ۱۸۵.۰۰۰ ۲۰۵.۰۰۰ کوپه سری ۴
 ۴۲۸i ۲۰۵.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰ کوپه سری ۴
 ۴۳۵i ۲۵۵.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰ کوپه سری ۴
 ۴۲۸i ۲۴۵.۰۰۰ ۲۵۵.۰۰۰ کروک سری ۴
۴۳۵i ۲۹۰.۰۰۰ ۳۱۰.۰۰۰ کروک سری ۴
                                                                      بی ام دبلیو سری ۵
بی ام دبلیو ۵۲۰i ۲۰۰.۰۰۰ ۲۲۰.۰۰۰ سواری سری ۵
بی ام دبلیو ۵۲۸i ۲۵۰.۰۰۰ ۲۷۰.۰۰۰ سواری سری ۵
 ۵۳۵i ۲۸۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ سواری سری ۵
 ۵۵۰i ۳۴۰.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰ سواری سری ۵
MF ۵۲۷.۰۰۰ سواری سری ۵
 ۵۳۵i گرانتریسمو ۲۹۰.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰ سواری سری ۵
۵۵۰i گرانتریسمو ۳۹۰.۰۰۰ ۴۱۰.۰۰۰ سواری سری ۵
 ۵۲۸i گرانتریسمو ۲۷۰.۰۰۰ سواری سری ۵
                                                                      بی ام دبلیو سری ۶
 ۶۴۰i ۳۶۰.۰۰۰ ۴۲۰.۰۰۰ کوپه سری ۶
 ۶۵۰i ۴۳۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ کوپه سری ۶
 M6 ۶۲۶.۰۰۰ کوپه سری ۶
 ۶۴۰i گران کوپه ۳۶۰.۰۰۰ ۴۰۵.۰۰۰ کوپه سری ۶
 ۶۵۰i گران کوپه ۴۳۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ کوپه سری ۶
۶۴۰i کابریولت ۳۶۰.۰۰۰ ۴۲۰.۰۰۰ کروک سری ۶
 ۶۵۰i کابریولت ۴۷۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ سواری سری ۶
                                                                       بی ام دبلیو سری ۷
۷۳۰ Li ۳۵۰.۰۰۰ ۴۲۰.۰۰۰ سواری سری ۷
۷۴۰ Li ۳۸۵.۰۰۰ ۴۵۰.۰۰۰ سواری سری ۷
 ۷۵۰ Li ۴۶۰.۰۰۰ ۵۲۰.۰۰۰ سواری سری ۷
۷۶۰ Li ۶۹۶.۰۰۰ ۷۵۰.۰۰۰ سواری سری ۷
                                                                    بی ام دبلیو سری ایکس ۱
بX1 ۳۶۰.۰۰۰ ۴۰۵.۰۰۰ کوپه سری ۷
۶۵۰i گران کوپه ۴۳۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ کوپه سری ۶
 ۶۴۰i کابریولت ۳۶۰.۰۰۰ ۴۲۰.۰۰۰ کروک سری ۶
 ۶۵۰i کابریولت ۴۷۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ سواری سری ۶

 

 

114 نظرات
 1. نسرین می گوید

  سلام با ۳۰۰تا ۴۰۰ملیون چه ماشینی میشه وارد کرد و هزینه آوردنش و پلاک شدنش چه مقدار میشه ؟؟

 2. نسرین می گوید

  سلام و خسته نباشی
  خواستم بدونم با ۳۰۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون
  چه ماشینی میشه از دبی آورد و گمرکی و پلاکش چقدر هزینه داره

 3. محمد می گوید

  سلام . می خواستم بدونم ماشین های مثل bmw i8 که دوست دار محیط زیست هستن و در کل کشور ها گمرک به اون ها تعلق نمی گیره در ایران همین طور یا نه

 4. mkz می گوید

  bmw e46 che gheymate??

 5. امیرحسین می گوید

  سلام یه ۳۲۰ I فول اپشن .بخاییم وارد کنیم تو منطقه ازاد استفاده کنیم مدل ۲۰۱۴ چند اب میخوره

 6. علی رجبعلی می گوید

  سلام ایا می توانم از امارات یک دستگاه bmw x3 بیارم لطفا میزان گمرکی را نیز بفرمایید . سپاسگزارم

 7. لرد می گوید

  درود ! تو لیستتون مدل x5 , x6 چرا پیدا نمیشه ؟

 8. سانا صدر می گوید

  سلام ببخشید اگه یه ماشین که ۲۰۰ هزار دلار بوده و سال ۲۰۱۴ توقف تولید خورده الان کارکردش بین ۵۰ تا ۹۰ هزار دلار بخایم بیاریم گمرکش چجوری میخوره با قیمت ۲۰۰ هزار دلار یا ۵۰ هزار دلار کارکردش ممنون

  1. ابوالفضل نوری می گوید

   سلام.۲۰۱۴ را نمی توان وارد کرد.فقط دو سال آخر

 9. اردلان می گوید

  سلام
  قیمت BMW X1 2016 فول اپشن چند قیمته؟
  اگه میشه به ایمیلم بفرستید

 10. امیر می گوید

  با سلام و خسته نباشید خدمت مدیریت زحمت کش و پرتلاش سایت.ممنون از سایت عالیتون.میشه بهم بگید قیمت BMW M4 مدل ۲۰۱۶ فول آپشن خارج از منطقه آزاد چقدر میشه؟؟یعنی پلاک ملیش
  لطفا بهم جواب بدین و اگه میشه به ایمیلم بفرستین

 11. فرهاد می گوید

  با سلام
  فقط جهت اطلاع گیربکس ۳۱۶i هشت دنده هست
  متشکرم

 12. علی سرخه می گوید

  قیمت خودروی مزدا۳مدل۲۰۱۵ چنده؟باتشکراززحمات شما

  1. ابوالفضل نوری می گوید

   سلام.جهت قیمت با واحد فروش در تماس باشید.در صورت پاسخگو نبودن از طریق پیامک و رسانه های اجتماعی پاسخگو خواهند بود.
   بخش فروش اروند پلاک

   لازم به ذکر است که ساعات پاسخگویی به مشتریان عزیز روزهای شنبه تا پنجشنبه صبح از ساعت ۹ الی ۱۴ و بعد از ظهر از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

   سفارش واردات خودرو

   احمدی : ۰۹۱۶۶۰۵۹۶۰۰

 13. Amin می گوید

  سلام bmw m3 e93 موجودیشو دارین؟ قیمتش چقدره؟

  1. ابوالفضل نوری می گوید

   سلام با واحد فروش جناب آقای احمدی در تماس باشید

 14. Amir می گوید

  با سلام و خسته نباشی یه سوال داشتم لطفا سریع جوابم بدید بنده ساکن اهواز هستم ولی قصد سکونت در کرج دارم میخواستم ببینم میشه مرخصی بغیر از ٣٠روز اضافه بگیرم حتی حاضر به پرداخت جریمه هم هستم ماشینمو گذرموقت کنم و برا چند ماهی ببرم کرج ولی در ضمن خانه تو اهوازو نمیفرشم

 15. علی می گوید

  سلام خواهش میکنم جوابمو بدید من ساکن اصفهان هستم به نظر شما میتونم bmw m3 2015 بخرم و بیارم اصفهان البته با پلاک ملی؟خواهش میکنم یکی جواب بده خیلی ضروریه

 16. Mm می گوید

  سلام اقا فرق بینbmw 316i با ۳۲۰i دقیقا چیه؟؟ از لحاظ اپشن فرق میکنن یا موتور؟؟؟ تو رو خداااا جواب بدین

  1. ابوالفضل نوری می گوید

   سلام.دوست عزیز این دو خودرو کلا خیلی با هم فرق دارند.به شکلی که در قسمت موتوری به ترتیب
   BMW 316
   حجم موتور (لیتر) ۱.۶
   سوخت (L / 100 کیلومتر) ۵.۹
   نوع سوخت بنزین
   اسب بخار (اسب بخار) ۱۳۶
   گشتاور (نیوتن متر) ۲۲۰
   انتقال ۶ سرعت دستی
   سرعت (کیلومتر / ساعت) ۲۱۰
   شتاب ۰-۱۰۰ کیلومتر / ساعت (ثانیه) ۸.۹
   گنجایش ۵ نفره
   سیلندر ۴ سیلندر

   BMW 320i
   BMW سری ۳ سدان ۲۰۱۳ ۳۲۰i
   حجم موتور (لیتر) ۲.۰
   سوخت (L / 100 کیلومتر) ۶.۲
   نوع سوخت بنزین
   اسب بخار (اسب بخار) ۱۸۴
   گشتاور (نیوتن متر) ۲۷۰
   انتقال ۸ سرعت اتوماتیک
   سرعت (کیلومتر / ساعت) ۲۳۵
   شتاب ۰-۱۰۰ کیلومتر / ساعت (ثانیه) ۷.۳
   گنجایش ۵ نفره
   سیلندر ۴ سیلندر
   بحث آپشن هم که همینجور متفاوت هست.از طریق ایمیل با من در ارتباط باش تا بیشتر توضیح بدم واست

 17. امیر حسین می گوید

  با سلام یک سوال داشتم قیمت را باید خودمان به تومان تبدیل کنیم.چرا به درهم نوشته شدند
  ممنون

  1. ابوالفضل نوری می گوید

   سلام.بله به قیمت روز درهم به تومان حساب کنید.دلیل این امر این هست که قیمت خرید به درهم هست.گرجه برای رفاه حال شما در هر بخش قیمت خودرو نرم افزار آماده هست و خود نرم افزار به شما قیمت می دهد.

 18. طاها راد می گوید

  کسی نیست جواب سوالمو بده؟

  1. ابوالفضل نوری می گوید

   پاسخ شما داده شد

 19. طاها راد می گوید

  سلام جناب احمدی بنده با کارت بازرگانیم میتونم bmw i8 بیارم و
  بلاک ملی کنم؟

  1. ابوالفضل نوری می گوید

   سلام.طاها جان از صبر شما ممنونم.اگر شما از قبل ثبت سفارش داشته باشید میشه.و مشکلی نیست.در غیر این صورت خیر

 20. نازلی می گوید

  اقا i8 چقدره؟

 21. احسان می گوید

  سلام من ی بی ام و سری۲ قدیمی دارم قطعه میخواستم کسی میتونه کمک کنه باتشکر

  1. احسان می گوید

   لطفاً منو راهنمایی کنید

 22. محمد می گوید

  پلاک ملی

 23. محمد می گوید

  تعریفه گمرک اش چنده .باید مجوز داشته باشی یا هر کسی میتونه وارد کنه

  1. ابوالفضل نوری می گوید

   سلام محمد جان برای واردات خودرو حتی بصورت تکی نیاز به کارت بازرگانی می باشد.که جهت یک خودرو به صرفه نمی باشد که بخواین کارت بگیرید

 24. محمد می گوید

  سلام ببخشید قیمت بی‌ام‌و مدل i8 به درهم چقدر

 25. مهران می گوید

  آقای احمدی سلام.
  این سوال رو چند بار پرسیدم اما جواب ندادید!!!!!! آیا کادیلاک elr و بی ام و i8 که خودروی هیبریدی هستند رو میشه وارد کرد(پلاک اروند)??
  اگه میشه لطفا قیمت تمام شده رو بهم بدید!! متشکرم!!! منتظر جواب هستم!!

 26. amir می گوید

  benz e class behtare ya bmw 5 series

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.