شرایط فروش اعتباری محصولات سایپا با نرخ ویژه و مدل 95 – دی ماه 94

ﺑﺎﺳﻼم و اﺣﺘﺮام

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن  ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮوش اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻳﭙﺎ از روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ۹۴/۱۰/۱۹  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.در اسن شرایط فروش که محصولاتی همچون سایپا ۱۳۱ تیبا و تیبا ۲ و وانت سایپا یا سایپا ۱۵۱ به فروش می رسد که دارای به ترتیب ۱۰, ۱۴, ۱۵, ۱۲ میلیون تومان وام با سود مشارکت ۱۸ درصد به صورت ۲۴ ماه و یا بصورت ۴ چک ۶ ماهه می باشد.سود مشارکت ۲۰ و سود انصراف ۱۴ درصد است و همچنین زمان تحویل این خودرو ها قبل از ۱۵ اسفند ۹۴ و با پلاک ۹۵ است

شرایط فروش سایپا دی ماه 94 - شرايط فروش اعتباري محصولات سايپا با نرخ ويژه و مدل 95 - دی ماه 94

ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎی ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.